Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze
   
 2. Elke bestelling wordt schriftelijk geplaatst door de klant of schriftelijk bevestigd door 3Plus. Vanaf dat ogenblik verbindt ze de klant. Latere wijzigingen aan de bestelling kunnen enkel schriftelijk gebeuren onder voorbehoud van uitdrukkelijke aanvaarding door 3Plus en aan de door 3Plus gestelde voorwaarden.
   
 3. Tenzij anders bepaald worden de goederen geleverd en aanvaard in de gebouwen van 3Plus. 3Pus kan er evenwel zelf voor kiezen de goederen bij de klant te leveren en voor aanvaarding aan te bieden. Meerkosten voor die levering zijn voor rekening van de klant, ook al maken deze geen deel uit van de offerteprijs.
   
 4. Eventuele klachten dienen binnen de drie werkdagen na de levering toegestuurd te worden (hetzij per aangetekende brief, per fax of per e-mail met ontvangstbewijs). Bij gebreke aan klachten binnen de voorgeschreven termijn en op de voorgeschreven wijze worden de goederen geacht definitief aanvaard te zijn.
   
 5. De werken die 3Plus uitvoert voor rekening van haar klanten kunnen te allen tijde als referentie worden gebruikt.
   
 6. De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting, laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering de geleverde goederen in ontvangst te nemen.
   
 7. Facturen zijn betaalbaar contant of indien een vervaldag vermeld op de factuur, uiterlijk op de vervaldag vermeld op de factuur.
  Bij niet-betaling op de vervaldag verzenden wij u een herinnering.

  Indien u 21 kalenderdagen na deze herinnering nog steeds niet heeft betaald, rekenen we een forfaitaire schadevergoeding aan van 10% van de openstaande factuurbedragen met een minimum van 20 EUR per factuur. In overeenkomsten met consumenten wordt deze schadevergoeding beperkt tot de maxima van art. XIX.4 van het Wetboek Economisch Recht, welke op het moment van de huidige versie van deze voorwaarden als volgt zijn bepaald: 20 EUR (voor factuurbedragen ≤ 150 EUR) of 30 EUR + 10% van het factuurbedrag tussen 150 EUR en 500 EUR (voor facturen > 150 EUR maar ≤ 500 EUR) of 65 EUR + 5% van het factuurbedrag boven de 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR (voor facturen > 500 EUR).

  Bovendien rekenen we u een conventionele nalatigheidsintrest aan aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties vanaf de 22e kalenderdag na de herinnering. Voor professionele klanten maakt het niet betalen van één factuur op de vervaldag, automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

  Deze schadevergoeding en nalatigheidsintresten gelden wederkerig als wij niet voldoen aan onze betalingsverplichtingen.

  Geschillen en betwistingen omtrent deze factuur of onze dienstverlening dienen te worden ingeleid voor het Vredegerecht vierde Kanton Gent of de Rechtbank 1e aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
   
 8. De schuldenaar mag het voordeel van de tijdsbepaling voor het betalen van de facturen niet meer inroepen, zodra hij in gebreke is één factuur op de vervaldag te betalen.
   
 9. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken bevoegd van de plaats waar 3Plus zijn exploitatiezetel heeft.