Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.
2. Elke bestelling wordt schriftelijk geplaatst door de klant of schriftelijk bevestigd door 3plus. Vanaf dat ogenblik verbindt ze de klant. Latere wijzigingen aan de bestelling kunnen enkel schriftelijk gebeuren onder voorbehoud van uitdrukkelijke aanvaarding door 3plus en aan de door 3plus gestelde voorwaarden.
3. Tenzij anders bepaald worden de goederen geleverd en aanvaard in de gebouwen van 3plus. 3plus kan er evenwel zelf voor kiezen de goederen bij de klant te leveren en voor aanvaarding aan te bieden. Meerkosten voor die levering zijn voor rekening van de klant, ook al maken deze geen deel uit van de offerteprijs.
4. Eventuele klachten dienen binnen de drie werkdagen na de levering toegestuurd te worden (hetzij per aangetekende brief, per fax of per e-mail met ontvangstbewijs). Bij gebreke aan klachten binnen de voorgeschreven termijn en op de voorgeschreven wijze worden de goederen geacht definitief aanvaard te zijn.
5. De werken die 3plus uitvoert voor rekening van haar klanten kunnen ten alle tijde als referentie worden gebruikt.
6. De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting, laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering de geleverde goederen in ontvangst te nemen.
7. De facturen zijn betaalbaar contant of uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Vanaf de vervaldag der factuur zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling, nalatigheidsinteresten van 1,5% per maand verschuldigd. Een begonnen maand is een verschuldigde maand.
Zo de schuldenaar niet betaalt op de vervaldag en nalaat te betalen binnen de acht dagen na het verzenden van een betalingsherinnering, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege worden verhoogd met een schadevergoeding van 10%.
8. De schuldenaar mag het voordeel van de tijdsbepaling voor het betalen der facturen niet meer inroepen, zodra hij in gebreke is één factuur op de vervaldag te betalen.
9. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken bevoegd van de plaats waar 3plus zijn exploitatiezetel heeft.